Vikapedia

Krav til en Vikajente/Vikagutt

 

Trenere og lagledere sitt ansvar og plikter

Trenere og lagledere vil alltid fremstå som eksempel for spillere i klubben. Gode og positive holdninger vil over tid smitte over på spillere og foresatte.

Trenere og lagledere er også de som i første rekke representerer klubben overfor foresatte og andre lag og miljø innen fotballen. Trenere og lagledere sin holdning er derfor avgjørende for at Spjelkavik skal lykkes i å nå målsetningene for verdiene og holdningene våre.


 • Trenere og lagledere skal være forbilde overfor alle om hvordan vi oppfører oss og hvordan vi vil framstå både på og utenfor banen. Spillere legger mer vekt på det du gjør enn det du sier.
 • De skal gjennom sin væremåte stimulere til at spillerne respekterer hverandre og viser ei sportslig holdning overfor medspillere, motspillere, dommere og motstandere sine ledere og foresatte.
 • Trenere og lagledere skal legge til rette for at spillere trives med sin idrett, og kan utvikle sine ferdigheter gjennom veiledning og læring.
 • Trenere og lagledere skal, både på trening og i kampsituasjon, legge vekt på læringseffekten både for laget og enkeltspillere, og søke å oppnå dette uten at enkeltspillere blir unødig tilsidesette ved manglende prestasjon eller resultat.
 • Trenere og lagledere plikter å gripe inn i tilfelle der spillere blir utsette for mobbing eller rasediskriminerende oppførsel. Trenere og lagledere skal se til at ”Fair Play” blir fulgt av alle Spjelkavik sine lag.
 • Trenere skal sanksjonere overfor spillere som ikke oppfører seg i samsvar med spillere sitt ansvar og plikter(se neste avsnitt)
 • Hold god kontakt med foresatte og informer om evt. negative/positive episoder.
 • Trenerne har hovedansvaret for spillerne sin oppførsel på banen.
 • Trenere og lagledere i Spjelkavik kjefter ikke!


Spillerne sitt ansvar og plikter

 • Egen innstilling til trening er avgjørende for resultatet.
 • Læring er aktiv innsats – vær 100 prosent med.
 • Talent er viktig, men hardt arbeid er viktigst for utvikling.
 • Møt presis til treninger. Meld fra om du ikke kan møte og hvorfor du ikke kan møte.
 • NB! Husk at trenere og andre ledere bruker sin fritid for at du skal ha det gøy).
 • Spilleren selv er ansvarlig for å få tak i INFORMASJON viss en ikke har vært på trening, kamp eller møte.
 • Hold eget og laget sitt utstyr i orden.
 • Vis disiplin på og utenfor banen, gjør som du blir bedt om.
 • Vær lojal mot klubb, medspillere, trenere og lagledere.
 • Si fra omgående til trener eller lagleder om du er misfornøgd med noe.
 • Vis respekt for andre sine følelser og meninger.
 • Vis ”Fair Play”
 • Ha kontroll over eget temperament.
 • Avstå fra bruk av alkohol, tobakk og andre rusmiddel.
 • Delta på alle inntektsbringende tiltak som laget ditt utfører.
 • Sørg for at treningsavgifter, kontingent og eiendeler blir betalte til rett tid. Manglende betaling kan føre til at du ikke får spille.
 • Ta ansvar for å rydde i garderobe og på bana etter trening og kamp.
 • Dette gjeld også på bortekamper.
 • Hver enkelt spiller skal sørge for å skape trivsel og humør i laget. Du skal se til at alle som er på laget ditt føler tilhørighet. Ekskludering er ikke tillatt.
 • Vis god folkeskikk. Banning og mobbing blir ikke godtatt. God oppførsel gjeld også på laget sine reiser.
 • Gled deg over suksess og egen fremgang, men husk at for å bli en god spiller, skal du ta med hele deg.

Noe å tenke på før trening:

 • Vær lærevillig, konsentrert og disiplinert. Ha ei positiv innstilling.
 • Hold ro og hør etter når trener/lagleder snakker/informerer.
 • Hjelp til slik at treningene er effektive. Hjelp trener med å sette ut mål, kjegler etc. Ikke begynn med baller før du får beskjed. Hold baller i ro når trener skal informere.
 • Ikke klag på dømming under trening. Ta ansvar selv for å opptre korrekt.

Noe å tenke på før/under kamp:

 • Ha respekt for lag uttak og spillerbytte.
 • Ikke prøv å påvirke byte under kamp.
 • Ikke prat med venner, familie eller andre tilskuere under kamp.
 • Innbyttere skal holde seg nær trenerne.
 • Aksepter nederlag uten bortforklaringer.
 • Vær ydmyk og positiv til veiledning og beskjeder fra trenere.
 • Vis toleranse overfor dommere og medspillere når de gjør feil.
 • Ha respekt for motspillere, ledere, trenere og dommere.


Ved brudd på noen eller flere av punktene ovenfor, plikter trener/leder å sørge for at du som spiller blir gjort oppmerksom på at du er i fare for å bli ilagt en sanksjon.


 1. Første trinn er at du får tilsnakk av trener/lagleder.
 2. Om det ikke blir bedre, kan du bli bortvist fra trening. Du får da et brev som du må ta med til foresatte, om hvorfor du ble bortvist fra trening.(Dette skal underskrives av en av de foresatte og så tas med tilbake til trener / lagleder som bevis på at han/hun har lest det). Sportslig utvalg skal også ha en gjenpart av dette skrivet.
 3. Er det fortsatt ikke bedring, kan du bli utestengt fra trening/kamp. Dette er det fotballstyret som bestemmer lengden av.


Den spilleren dette gjelder og foresatte blir i dette tilfellet kallet inn til høring før sanksjonsform blir sett i verk.


De foresatte sin rolle

En av våre viktigste ressurser er de foresatte Det er derfor spesielt viktig at vi har de med på laget. Som mamma og pappa har en de nærmeste relasjonene til sine sønner og døtrer. Det er til dere de kommer når de ”ikke får det helt til” og kanskje ikke får spille så mye som de ønsker. Men også for å få skryt og støtte når det er nødvendig. Selv om det ikke alltid er enkelt, kan en bidra mye i forhold til respekt og å være ydmyke. Dette er to egenskaper som etter vår mening må ligge i bunn om en skal lykkes. Viser du din skuffelse når sønnen din spiller en dårlig kamp? Er du med på å snakke treneren dårlig når din sønn eller datter ikke er på laget? Er det alle de andre sin feil dersom din sønn ikke lykkes? Ser du bare først og fremst din sønn eller datter eller ser du også de andre? Alle mammaer og pappaer ønsker sine barn det aller beste her i verden, men ofte gir vi våre håpefulle en bjørnetjeneste ved å tegne et galt bilde av verden og lete etter alle mulige grunner til at min sønn eller datter «ikke lykkes» med det jeg hadde sett for meg.

Vi vet at forventningene om at min gutt eller jente skal gjøre det godt er store blant de foresatte. Husk da på at dersom en ikke lykkes fullt ut og blir førstelagsspiller i Spjelkavik, Aafk, Hødd eller proff, så betyr ikke det at han eller hun ikke har lykkes. Det fins andre klubber å fortsette karrièren i og det fins også andre arenaer å lykkes på. Med respekt, ydmykhet og sterk vilje fins ingen avgrensinger bare muligheter.

Nedenfor er noen enkle ”foreldrevett -regler”:

 • Møt opp på trening og kamp, barna ønsker det.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne på laget, ikke bare din egen håpefulle
 • Oppmuntre i medgang og motgang. Ikke stå på sidelinjen og kritiser.
 • Respekter lagleder sin bruk av spillere. Ikke forsøk å påvirke trenere/ledere under kamp. Seriøse innspill kan du gi etter kampen.
 • Ikke kritiser dommeravgjørelser, respekter avgjørelsene.
 • Stimulere og oppmuntre barnet ditt til å delta, ikke press det.
 • Spør barna om kampen var kjekk og spennende, fokuser ikke alltid på resultatet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr.
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball og ikke du.
 • Vis respekt for klubbens arbeid. Blir det kallet inn til foreldremøte, vær vennlig og møt opp.
 • Vær i dialog med trenere/lagledere. Kom med innspill om hvordan du syns ting fungerer.
 • Sørg for at treningsavgift, kontingent og egenandel blir betalte til rett tid. Manglende betaling kan medføre at barna ikke får spille.
 • Husk at barn gjør som du gjør, og ikke som du sier.