Vikapedia

Junior / rekrutt 17-19 år

 
Vi ønsker å:
 • Utvikle spillere til A-laget.
 • Skape et treningsmiljø der en lærer hva som må til for å bli en god idrettsutøver og senere en toppidrettsutøver om en vil.
 • Legge til rette for utvikling av individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter. Handlingsvalg og handling er sentralt.
Mål for opplæringen:
Å utvikle spillere med overblikk og spillforståelse som gjør de i stand til å ta hensiktsmessige valg for eget lag. De bør ha tekniske ferdigheter som gjør de i stand til å utføre valget, og mot og trygghet til å prøve på konstruktive løsninger i alle situasjoner. Spillerne bør bevege seg mye og hensiktsmessig uten ball, for å skape rom for seg selv og andre, og dermed gi ballfører flere alternative handlingsvalg.
 

Trenings og kamptilbud
Om vi klarer å holde på flest mulig lengst mulig bør Spjelkavik ha nok spillere til å ha to juniorlag. Et av lagene bør være i 1 divisjon. Legge til rette for å ha en hensiktsmessig treningsuke i forhold til målsetning.
 • De beste får tilbud om hospitering opp i A-laget.
 • Oppfordre til hensiktsmessig egentrening.
 • Gruppen bør delta på kvalitetstiltak i løpet av sesongen.
 • Spillerne bør gjennom trenings og kamptilbud få varierte utfordringer i forhold til nivået (opp og ned i flytsonen)
 • På dette nivået bør keeperne få oppfølging av egen keepertrener 1-2 ganger i uka.
 
Råd til gjennomføringen
 • Uke aktiviteten for spillerne bør periodiseres, slik at det blir en belastning som tar hensyn til forholdet mellom trening, hvile og restitusjon.
 • En bør på det jevne normalt ikke spille mer enn maksimalt 3 kamper i løpet av 14 dager
 • Ta individuelle hensyn. Spillerne er fortsatt i utvikling.
 • Velg en spillestil som tar utgangspunkt i målet for opplæringen.
 • Trener og spillerutvikler gjennomfører 1‑2 formelle spillersamtaler pr. sesong.
 
Samarbeid
Det er avgjørende at kommunikasjonen mellom de ulike gruppene som spillerne kan tilhøre, er konstruktiv og regelmessig. Dette er spillere som er i kontinuerlig utvikling. Dette bør vi ta hensyn til og legge forholdene til rette for å utvikle hver enkelt sitt potensiale.
Trenerteamet på juniorlaget må ha kontinuerlig utviklingsorientert dialog. De må også ha et tett samarbeid med lærerne på idrettslinje på vgs om det er noen av spillerne som går der.
 
Fysisk trening
Se eget kapittel om fysisk trening.
Grunnlaget for all kvalitativ fotballaktivitet, er at spillerne har god nok fysisk kapasitet.
Dette bør primært opparbeides og vedlikeholdes gjennom arbeid med ball.
Individuelle utviklingsmål i forhold til fysisk kapasitet, bør i samarbeid mellom trenere og spillere kunne prioriteres mer i den aktive egentreningsperioden.
Øvinger for koordinasjon bør være en del av treninga.
 
 
Generelt
Spillere i juniorgruppa bør nå i stor grad selv være med på å ta ansvar for si egen sportslige utvikling. Nærmere presisjon av innhold i og gjennomføring av aktiviteten til junior bør gå frem av de årlige periodeplanene.
 
 
Treneren
Trener / trenerteam for denne gruppa bør være tilsette i stor nok stilling for å kunne nå målsettingene nevnt i punkt a.
Trenerteamet skal være utviklings og løysingsorientert. De skal nytte allmenne pedagogiske virkemiddel for å skape et godt læringsmiljø og utvikling.
Det er fornuftig med et relasjonelt sammensett trenerteam som på best mulig måte kan utfylle og utvikle hverandre.
Andre utviklende tiltak for trenere, er noe klubben bør være med på å legge til rette for.
 
 
Støtteapparat.
Gruppen bør ha et støtteapparat som består av: Oppmann/Oppmenn for juniorlag. Disse tar seg av det praktiske rundt gjennomføring av obligatoriske kamper.
I tillegg er det ønskelig med en som kan bidra inn mot koordinering, planlegging og gjennomføring av ulike sportslige og sosiale aktiviteter gjennom sesongen. Eksempel på dette er, treningshelger, turneringer, og andre utviklende tiltak.
Dette bør være en person med fotballfaglig kompetanse.
 
 
Eksempel på treningsøkt.
Se. http://www.treningsokta.no