Samfunn og verdiarbeid

Politiattester

 

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklings hemming, skal avkreves politiattest.

Publisert: 27.09.2017

Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente, registrering og følge opp politiattester.

Ledere/trenere blir opplyst om krav til politiattest, samt henvist til rutiner beskrevet her ved oppstart hvert år. Håndtering videre administreres av politiattestansvarlig i klubben.

NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år


  • Dokument du skal ha signert av klubben finner du her: LINK
  • Elektronisk søknad gjøres her: LINK
  • Følgende rutiner benyttes: LINK


Hvordan behandler idrettslaget en person som ikke ønsker å innhente politiattest?

Hvis idrettslaget ber om en politiattest, men den aktuelle personen ikke ønsker å innhente den, skal idrettslaget ikke benytte vedkommende til oppgaver i idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige / mennesker med utviklings hemming. Den styreoppnevnte skal notere ned at vedkommende har unnlatt å innlevere politiattest, og oppbevare opplysningene på forsvarlig måte. Undertegnede har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger som evt. kommer frem.