Organisasjon

Økonomistyring

 

2.2 Økonomiplan

1. Økonomiske prinsipp

 • Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom sponsoravtaler, tilskudd, gavemidler, inntektsbringende tiltak (lodd, cup, loppemarked o.l) og aktivavgifter.

2. Budsjett

 • Klubben utarbeider hvert år budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet og med bakgrunn i reelle tall fra foregående regnskap og budsjett

3. Regnskap og økonomistyring

 • Kasserer er ansvarlig for å fremlegge regnskap kvartalsvis for styret.
 • Regnskapet følger kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått.
 • Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra kasserer.
 • Klubben har engasjert ekstern revisor for gjennomgang av regnskap.
 • Regnskapsåret følger kalenderåret.

4. Bruk av bankkonto

 • Bankkontoen disponeres av daglig leder og kasserer
 • Ved utbetalinger signeres alltid regnskapsbilaget av mottaker.

5. Kontanthåndtering

 • Klubben har en målsetning om å begrense kontanthåndtering mest mulig og betalingsterminal blir benyttet der det er praktisk mulig.
 • Kasserer er ansvarlig for all kontanthåndtering sammen med arrangement ansvarlig. Arrangement som genererer kontantinntekter telles dermed opp av to personer
 • Kasserer er ansvarlig for å innlevere kontantoppgjør til bank.

6. Regningsbetaling

 • Klubben sine inngående fakturaer attesteres av daglig leder før levering til kasserer for anvisning og betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg signeres det av to personer før utbetaling.

7. Innkreving

 • Innkreving av sponsorinntekter gjøres kun gjennom klubbens bankkonto, fortrinnsvis hovedkonto. Dette faktureres av regnskapskontor etter anvisning fra daglig leder/markedsansvarlig. Klubben benytter Visma business og OCR for medlemfakturering/innbetalinger for bedre kontroll og oppfølging. Ved innkreving av påmeldingsavgifter til bl.a. fotballfritidsordning, fotballskoler etc, benytter klubben i dag. Superinvite som gir aktivitetsansvarlig og økonomiansvarlig en god løpende oversikt over innkomne midler.

8. Bilgodtgjørelse/Reiseregninger

 • Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Kilometerlister leveres hver måned til daglig leder for attestering/godkjenning, før anvisning av økonomiansvarlig. Lister sendes en gang pr. mnd til regnskapskontor som er ansvarlig for rapportering av godtgjørelse til skattemyndigheter og oppfølging av gjeldende satser/regler for denne type godtgjørelse.

9. Forankring

 • Økonomiplan er forankret i SILFOTGUIDEN som evalueres og godkjennes av styret årlig