Klubbhåndbok

Oppgaver for styre og utvalg

 

Oppgaver for SILfots styre

 
Styret er underlagt og rapporterer til hovedstyret i Spjelkavik IL.

Styret har et overordnet ansvar for Spjelkavik IL – Fotball som inkluderer følgende:
 • Påse at virksomheten drives i henhold til gjeldene lover og forskrifter.
 • Utarbeide handlingsplaner
 • Påse at klubbens gjeldende handlingsplan følges og at en når de mål som er fastsatt av årsmøtet.
 • Legge til rette for både barne/ungdoms- og senior -fotball for både gutter og jenter.
 • Utvikling av klubbens organisasjon og anlegg.
 • Kontakt og bindeledd inn mot krets og forbund.
 • Rekruttering og utdanning av ledere.
 • Påse at klubbens økonomi ligger innenfor fastsatt budsjett.
 • Oppdatere Vikapedia årlig
 • Vikapedia er forankret i styret
 • Målsetningene tydeliggjøres og formidles til aktive, foreldre og trenere
 • Målsetningene synliggjøres i lokalmiljøet og markedsføres til de som vurderer å bli aktiv
 • Målsetningene blir forstått dit hen at fotballaktiviteten i Spjelkavik Fotball er et tilbud uansett ferdighetsnivå
 • Spjelkavik Fotball har kvalifiserte trenere og ledere i alle lag
 • Det utvikles et anlegg som tilfredsstiller dagens, og fremtidens krav til breddefotball
 

 

Styret har følgende fullmakter

 • Disponere klubbens midler til det beste for klubbens medlemmer og aktive.
 • Inngå avtaler med spillere og trenere innenfor en økonomisk ramme som begrenser seg oppad til et årlig beløp på100.000,-
 • Utarbeide planer og instrukser for ledere, oppmenn på alle nivå i organisasjonen.