Klubbhåndbok

Rollebeskrivelser

 

Styreleder - oppgaver

Styreleder har et overordnet ansvar i styret for Spjelkavik IL – Fotball som inkluderer følgende:
 • Påse at virksomheten drives i henhold til gjeldene lover og forskrifter.
 • Skal lede Spjelkavik Fotball i tråd med de planer og retningslinjer som er vedtatt av årsmøtet.
 • Påse at fastsatte mål nås og at organisasjonen fungerer.
 • Oppfølging av og støttefunksjon for daglig leder.
 • Utarbeidelse av handlingsplan og strategi.
 • Forberede og lede møtene i styret.
 • Fotballgruppens representant i SILs Hovedstyre.
 • I samarbeid med nestleder representere Spjelkavik Fotball utad.


Fullmakter:

 • Disponere klubbens bank konti sammen med kasserer og Daglig leder
 • Kan i samarbeid med styret inngå avtaler med spillere og trenere innenfor en økonomisk ramme som begrenser seg oppad til et årlig beløp på kr 100 000,-
 • I samarbeid med styret utarbeide retningslinjer for klubbens medlemmer/aktive, ledere og øvrig støtteapparat.

Nestleder- oppgaver

Nestleder er underlagt og rapporterer til styret i Spjelkavik IL – Fotball og samarbeider / samkjører sine aktiviteter med styrets leder. Nestleder har sammen med styret i Spjelkavik IL – Fotball et ansvar som inkluderer følgende:

 • Påse at virksomheten drives i henhold til gjeldene lover og forskrifter.
 • Fullmakt: Nestleder er stedfortreder for leder ved leders fravær.


Sekretær - oppgaver

Sekretær er underlagt og rapporterer til styret i Spjelkavik IL – Fotball. Sekretær har et overordnet ansvar sammen med styret i Spjelkavik IL – Fotball som inkluderer følgende:

 • Innkalling til styremøter i samråd med styrets leder.
 • Føre referat fra styremøter og møter forøvrig i regi av styret.
 • Distribusjon av styrereferat.
 • Utarbeidelse og fremleggelse av årsmelding på fotballgruppens årlige møte og idrettslagets årsmøte.


Sekretær - fullmakter

 • Sekretær kan representere klubben på vegne av styret, leder og nestleder.


Leder Yngres Utvalg (YU) - Oppgaver

Leder YU er underlagt og rapporterer til styret i Spjelkavik IL – Fotball. Leder YU har sammen med styret i Spjelkavik IL – Fotball et ansvar som inkluderer følgende:

I samarbeid med medlemmene i utvalget utarbeide årsplan for påfølgende år innen 15.01.

 • Lede YU, slik at fastsatte mål i årsplanen nås
 • Lede møter i YU og sikre at referater skrives fra møtene.
 • Påse at aldersbestemte lag fungerer så godt som mulig,.
 • Info til foreldre gjennom SIL-Info og Internett sammen med YU.
 • Innhente ønske om treningstider fra alle lag og påse at banedagbok settes opp. (Daglig Leder)
 • Utarbeide årsrapport.
 • Koordinere Trenerforum (Trenerveileder/Sportssjef)
 • Oppfølging av Dommeransvarlig (Daglig leder)
 • Koordinere Laglederforum (i samråd med daglig leder, fiks-ansvarlig og fair play- ansvarlig)
 • Fellespåmelding til serie/cup for lag tilsluttet yngres
 • Ballhentere til A-lagets kamper
 • Oppdatering og oversikt over utstyr
 • Organisere og melde på kandidater til kurs og utdanning. (sammen med trenerveileder/DL)
 • Utarbeide sportslig felles strategi som gjelder hele yngres
 • Holde dialog med seniorgruppen – Fadderordning Dame/Herre
 • Treneroppfølging (Trenerveileder)


YU-Laglederforum - oppgaver

 • Opplæring av nye lagledere
 • Informere lagledere om sportslige forhold
 • Motivere lagleder i den ”daglige drift”
 • Diskutere felles saker og lære av hverandre

Referater fra utvalgsmøter sendes til utvalgsmedlemmene og leder i yngres utvalg.

Leder YU - fullmakter

 • Delegere arbeidsoppgaver til medlemmene i YU og følge opp at arbeidet blir gjort.
 • Ansvarlig for sportslig utvikling.
 • Fullmakt til å melde på trenere på Grasrot-trener kurs.
 • Fullmakt til å gjøre endringer på lag som ikke fungerer.


Daglig leder - oppgaver

Daglig leder har et overordnet ansvar sammen med styret i Spjelkavik IL – Fotball som inkluderer følgende:

 • Markedsføring av Spjelkavik Fotball mot media og nærmiljøet.
 • Oppfølging av avtaler mot utstyrsleverandører (avtalen signeres sammen med styreleder)
 • Oppdatering av aktivliste, tillitsmannsliste.
 • Fakturering, aktivavgift, lodd og lisenser.
 • Oppfølging og arkivering av kontrakter Trener/Spiller.
 • Rapportering til Styreleder/Styre.
 • Innkjøp alle utvalg.
 • Innkjøp sportsutstyr,logistikk, historikk.
 • Utleie av kunstgress, hall, gress og bunkersen.
 • Koordinator anleggsarbeid
 • Adelskalender – Registrering/oppdatering av A-kamper herrer.
 • Overgang spillere i henhold til rutiner.
 • Koordinere inngående mail, eventuelt videresende til utvalgene.
 • Ansvarlig for innhenting av Politiattester for tillitsvalgte der dette kreves.
 • Nøkkelsystem/Nøkler
 • Kontaktperson for Krets og forbund.
 • Kontaktperson toveis for alle utvalg.
 • Hovedinnhold på Spjelkavik Fotball`s hjemmeside
 • Facebook side.
 • Medlem av profilgruppa og oppfølging av klubbens profilering i henhold til vedtatt profilhåndbok
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett sammen med kasserer.
 • Oppfølging av skader- skjema og fysioterapeut


Daglig leder og kasserer - oppgaver

Kasserer har ansvaret for og skal i samarbeide med daglig leder sikre at følgende arbeidsoppgaver løses til det beste for fotballgruppa:

 • Sikre at Aktivavgiften faktureres i henhold til årsplan.
 • Påse at kunder/sponsorer blir fakturert i henhold til inngåtte avtaler.
 • Kasserer har ansvar for kontakt mot regnskapsfører/revisor.
 • Utbetaling av lønn og godtgjørelser i henhold til avtaler.


Kasserer - oppgaver

Kasserer er underlagt og rapporterer til styret i Spjelkavik IL – Fotball.

 • Disponere klubben økonomiske midler i tråd med retningslinjer fra Silfots styre.
 • Forvalte SILFOTs økonomiske midler i samråd med styret til det beste for klubben.
 • Fordele kostnader og inntekter på lagene
 • Fremlegge økonomisk oversikt/rapport til styret hvert kvartal.
 • Disponere bankkonto sammen med leder.
 • Følge opp inntektsbringende tiltak i forhold til budsjett.
 • Løpende orientering til styret om klubbens økonomiske situasjon.
 • Fremlegge budsjett / årsregnskap til årsmøtet.

Trenerveileder

Trenerveileder – oppgaver

Trenerveileder er underlagt og rapporterer til daglig leder i Spjelkavik IL – Fotball. Trenerveileder har ansvar som innebærer:

•Utarbeide årsplan innen 15.01
•Organisere og lede trenerforum – 4 ganger pr år (6-8 år, 9-12 år og 13-19 år)
•Skrive referat fra møtene
•Oversikt og oppdatering av trenerkompetanse
•Informere og sende trenere/lagledere på kurs
•Rekruttering 6 åringer – 2 demoøkter med lagstrenere fra klubben, foreldremøte og rekruttering av nye trenere
•Følge opp treneransvarlige
•Treneransvarligforum
•Opplæring og bruker i www.treningsøkta.no
•Medlem i Sportslig utvalg

Trenerveileder – kompetansekrav

•UEFA B-lisens
•NFF Trenerveilederen •Variert erfaring: barnefotball, ungdomsfotball og voksenfotball

Treneransvarlig – oppgaver

•Utarbeide kvartalsplan for besøk på felt
•Oppfølging av trenere på felt •Delta i trenerforum for sin gruppe (6-8 år, 9-12 år eller 13-19 år)
•Delta på demoøkter for oppstart 6 åringer
•«Vikapediaen» som styringsverktøy


Treneransvarlig – kompetansekrav

•NFF Grasrottreneren
•Trenererfaring innenfor sin gruppe (6-8 år, 9-12 år eller 13-19 år)

Dommeransvarlig

 • Fordele dommeroppgaver, sette opp dommere til interne kamper i SIL
 • Rekruttere nye dommere
 • Opplæring av eksisterende og nye dommere
 • Være et kontaktpunkt for dommere i SILFOT
 • Sørge for at SILFOT stiller med dommere møter i kretsen der dommere bør delta
 • Informere dommere om aktuelle saker


Leder Sportslig Utvalg (SU) - Oppgaver

Leder SU er underlagt og rapporterer til styret i Spjelkavik IL – Fotball. Leder SU har sammen med styret i Spjelkavik IL – Fotball et ansvar som inkluderer følgende:

 • Være leder for sportslig utvalg senior menn/senior dame, G19/J17, G16/J15, G14 og G13/J13.
 • Være SU sin representant i Fotballstyret.
 • Ansvarlig for at budsjettet i tilknyttning til sportsplan blir overholdt.
 • Delegere arbeidsoppgaver til medlemmene i SU.
 • Være trenere og lagledere sin kontakt inn mot fotballstyret.
 • Ansvar for at sportsplan er i bruk på treningsfeltet i det daglige

 

 Sportslig Utvalg G13/J13- Senior - oppgaver

 • Bidra rundt kontrakter med aktuelle spillere, og ta stilling til overgangssaker som bør vurderes utenfor det aktuelle laget
 • Ha en representant som kan bistå i kommunikasjon mellom Senior/Junior/G16/J15/G14/J13 og Yngres dersom dette er ønsket.
 • Revidere og oppdatere sportsplan
 • Kontakte og få inn trenere
 • Gå inn i enkeltsaker som omhandler hospitering og spillerutvikling
 • Ta opp og løse evt tvister som omhandler sport i klubben
 • Ansvar for å sette opp et budsjett som angår trenere og sportslig aktivitet som følger aktiviteter
 • Sammen med sportsjef gjennomføre målprosess med lagene ihht årsplan(Sportslige mål, verdier og forventninger til en vikatrener, utdanning)
 • Følge opp trenerne og lagledere i forhold til inngåtte kontrakter og målprosessen.

  

Sportslig leder herre og dame

Rapporterer til sportsjef.

 • Ansvarlig for G13, G14,G16, G19 samt seniorlagene
 • Ansvarlig for J13, J15, J17 og seniorlag

 

 Sportsjef – oppgaver

 •  Være sportslig utvalgs øyne, ører og ansikt i klubben i det daglige
 • Ansvarlig for sesongplanlegging sammen med SU, lagleder og trenere.
 • Følge opp spillere som er borte fra klubben i kortere/lengre perioder(militærtjeneste osv).
 • Ansvarlig for å bringe inn saker og lede sportslig utvalgsmøter

 

Sportslig Utvalg - oppgaver

 • Definerer spillertall sammen med trenere, rapportere til klubbens ansvarlige for aktivlister. Føre statistikk over Seniorspillere, antall kamper, mål og kort. Denne oversikten leveres styrets sekretær 1 måned før årsmøtet.
 • Være pådriver for gode trenings- og kampforhold.
 • Oppdatere hjemmeside Senior og Junior. Generell informasjon og kampreferat.
 • Skrive kontrakter med aktuelle spillere, sammen med daglig leder og sportssjef.
 • Sørge for kommunikasjon mellom Senior, ungdom og Yngres.
 • Se til at lagene har tilstrekkelig med utstyr (baller, kjegler osv).

VALG Komite

 • Sørge for at ALLE lag, 14 dager før årsmøtet, kommer frem med tillitsvalgte for sitt eget lag, som er minimum oppmann og trener, og forslag på representant for økonomisk utvalg (ØU), yngres utvalg (YU), anleggsutvalg (AU) og sportslig utvalg (SU). Samme person skal ikke føres opp på flere steder.
 • Se til at lagene har foreslått personer som virkelig har sagt JA.
 • Komme med forslag på kandidater til leder SIL FOT, nestleder, kasserer og sekretær.
 • Sette i gang prosessen før oktober ved å ha møte med alle utvalgene.

Valgkomiteen består av 3 personer som valgt på årsmøtet.


Aktivitetsutvalg - oppgaver

Leder er underlagt og rapporterer til styret i Spjelkavik IL – Fotball.

 • Loppemarked
 • Julebord/Sosial aktivitet
 • Intersport Cup


Anleggsutvalg – oppgaver

Generelt

 • Hall
 • Underetasjen på Silhuset (garderober, treningsrom, dusj og møterom)
 • Sjuerbana
 • Fotballmål alle baner
 • Reklameplakater KG og GRESS, HALL
 • Innbytterbenker /Rydding og Vedlikehold
 • Alle Bossdunker settes frem for tømming
 • Anleggsgarasjen
 • Kiosker
 • Tribuner
 • Bunkersen
 • Parkeringsplass
 • Klipping av Voller/Skråninger, områder rundt
 • Brakke og garasje ved Bunker
 • Avlesning av strøm
 • Ansvar for stell/vedlikehold av områder rundt banene/hall, utstyr og bygninger som SIL FOT disponerer.
 • Ansvar for innkjøp av materiell og utstyr til nødvendig vedlikehold innenfor budsjetterte rammer.
 • Hvert område har en sjekkliste som skal fylles ut og signeres, avvik rapporteres til Anleggsleder.


Kunstgressbane (oppgaver for KG drift/Anleggsutvalget.)

 • Det vil bli utarbeidet egen vedlikeholdsplan for kunstgressbanen.


VINTER (KG drift)

 • Påse at kunstgressbanen er i en slik forfatning at trening kan avvikles på en forsvarlig måte.
 • Foreta brøyting når det er nødvendig og effektivt. Påse at mål ikke fryser fast.


SOMMER (AU/DL)

 • Gjødsling av grasbana etter utarbeidet gjødslingsplan. Vanning av bane i lengre tørkeperioder.
 • Slådding av kunstgressbaner.
 • Slå gras og rydde rundt anleggene slik at disse til enhver tid er pene og ordentlige og på den måten fint å komme til for våre egne spillere, trenere, ledere, dommere og gjestende lag.
 • Mål skal på samme måte som om vinteren, settes ut til sidelinjene for å gjøre klart for slådding og klipping. (Dette er lagleder sitt ansvar)
 • Ansvar for stenging av grasbane når det er nødvendig. Anleggsutvalget sin disponering av grasbana SKAL respekteres. På samme måte skal skiltet «bana er stengt» respekteres. Ikke noe lag skal ta «seg til rette» på grasbana.


Lagleder – oppgaver

Lagleder er lagets øverste leder. Lagleder har følgende oppgaver:

 • Ha nær kontakt med trener(e), sette opp årsplan i samarbeid med trener(e) og se til at trener(e) følger retningslinjene til SILFOT.
 • Ivareta utlevert utstyr. Laget er ansvarlig for dette. Mistet utstyr må erstattes av laget.
 • Innkalling til foreldremøter og spillermøter.
 • Kontinuerlig oversikt av spillere på laget og vedlikehold av denne listen, endringer gjøres i klubbverktøyet Klubbadmin.
 • Lagleder skal påse at alle spillere har betalt aktivavgift/lisens. Ingen spiller kan spille før dette er betalt.
 • Ordne med treningsleir, turneringer og sosiale tiltak.
 • Følge nøye med om noen er i ferd med å slutte. Undersøke om vedkommende ønsker å fortsette som leder, trener eller dommer.

Kamp/trening

 • Utstyrsansvarlig. Baller, linjeflagg, pumpe, medisinkoffert. Være den som kompletterer medisinkoffert (konferere med sportslig leder/innkjøper) Kartlegge behov for komplettering/nye drakter. Samle inn drakter seinest 15.11.
 • Fylle ut behovsliste som blir tilsendt fra Daglig Leder.
 • Dommerkort, beskjed til bortelag, Kontakte dommer to dager før kamp
 • Sjekke draktlikhet foran kamper
 • Sjekke oppmerking, nett, baneforhold til alle hjemmekamper
 • Reiseopplegg bortekamper og ansvarlig for å sende inn reiseregning til daglig leder.
 • Takke motstander, dommere og egne spillere for kampen.
 • Fylle ut skadeskjema ved evt. skade, trening eller kamp og levere kasserer/Daglig Leder
 • Sørge for at garderober blir rengjort, og at drakter blir vasket.
 • Oversikt med antall kamper, scoringer, antall gule og røde kort, gjelder senior herre og dame, junior, gutt og smågutt.


Økonomi og organisasjon

 • Alle lag skal ha konto i Sparebanken Møre. Fullmaktsskjema får du ved å kontakte daglig leder.
 • Økonomiske tiltak. Oppfølging og innkreving
 • Kontakt med styret (Sportslig leder/leder yngres utvalg)
 • Skrive årsrapport etter standard oppsett. Mal for årsrapporter og lagsregnskap kan lastes ned fra hjemmesidene www.spjelkavikfotball.no under arkiv/dokumentarkiv.


Trenere/lagledere/tillitsvalgte - oppgaver

 • Alle ledere i Spjelkavik Fotball må være bevisst på at de er forbilder. Spillerne legger mer vekt på det du gjør, enn det du sier
 • Møt presis til trening og kamp.
 • Lær spillerne til å respektere og tolerere dommerne, motspillere, medspillere, og ledere
 • Gi ros og oppmuntring, det virker positivt og konstruktivt
 • Vær like opptatt av alle spillere og gi tilbakemelding ut i fra deres nivå
 • Hold god kontakt med foresatte
 • Ta ansvar for at kjefting og skriking fra sidelinja ikke forekommer
 • Trenere har hovedansvaret for spillerens oppførsel på fotballbanen
 • Krav til kunnskap om lover og regler, skader og skadebehandling, kosthold og væskebalanse samt være bevisst på rusproblematikk
 • Påse at det ryddes etter hver trening/kamp. Gjelder også på bortekamper


Beskrivelse for trenere

En trener i SILFOT er, rettferdig og godt forberedt samt mestringsorientert og lar resultater komme som en konsekvens av gode prestasjoner.

En trener i Spjelkavik Fotball er:

 • Rettferdig
 • Godt forberedt og imøtekommende
 • Et godt forbilde gjennom sine handlinger og holdninger
 • Konkret, presis og individuell i sine tilbakemeldinger (Merk den viktige forskjellen mellom den generelle kommentaren ”Bra” og den konkrete tilbakemeldingen ”Fin pasning, Karoline”)
 • Klar over at det er lov å gjøre feil i trening og kamp
 • Ansvarlig for spillernes oppførsel på banen og lære spilleren god folkeskikk.
 • Mestringsorientert og lar resultater komme som en konsekvens av gode prestasjoner
 • Å ha fokus på ”å gjøre hverandre gode” siden fotball er et lagspill
 • Å utvikle kreative og selvstendige spillere; la spilleren selv bestemme under kampen. Husk: jo færre oppdrag på banen, jo bedre utvikles kreativiteten
 • Å utvikle spillere med gode individuelle og relasjonelle ferdigheter
 • Trivsel på fotballbanen, det skal være gøy å spille fotball
 • Spillere som lærer både å vinne og tape
 • Å tilrettelegge for at alle spillere kan nå SITT EGET maksimalnivå
 • Å drive holdningsskapende arbeid for spillere, trenere, og foreldre
 • Å gi mye ros og kun konstruktiv kritikk.
 • En hyggelig tone/atmosfære.
 • Spillere som kan spille på ulike plasser og som beveger seg slik at ingen blir stående fast bak eller fremme på banen.
 • Sette opp årsplan for sesongen
 • Sette opp aktivitetsplan / sportsplan sammen med oppmann
 • Møte presis og godt forberedt til treninger og kamper
 • Levere politiattest


En trener i Spjelkavik Fotball unngår:

 • Negative tanker og negativt kroppsspråk, som kun skaper begrensninger.
 • Skriking fra sidelinjen (typiske eksempler på hva en trener IKKE roper: ”spark”, ”skyt”, ”ikke mist ballen, ”spill”, ”ikke drible”, ”du må gjøre slik og slik”)


Spilleren skal

 • Respekter dommer- og treneravgjørelser
 • Vis god folkeskikk. Banning og mobbing blir ikke godtatt. God oppførsel gjelder også på lagets reiser
 • Møt presis til trening og kamp
 • Oppfør deg mot andre som du vil at de skal være mot deg
 • Ingen bruk av rusmiddel i samband med laget sine aktiviteter
 • Problem tas opp internt – vis lojalitet
 • Ta del i fellesoppgaver. Utfør pliktene dine med positiv innstilling
 • Hold orden i eget og lagets utstyr - RYDD etter deg
 • Tap og vinn med samme sinn


FIKS-Ansvarlig

Klubbens Fiks-ansvarlige skal

 • påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige "tilganger" til FIKS, dvs.
  • To personer i administrasjonen med rettighet som "Klubbadministrator" (tilgang opprettes av fotballkretsen).
  • Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter gis rettighet som "klubbruker" (tilgang opprettes av klubbadministratorer)
 • påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver, samt gi brukeropplæring der det er aktuelt. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.


Fair Play-ansvarlig

Generelt om rollen

Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i Spjelkavik IL Fotball

 • Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen FairPlay mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.


Ansvar

 • Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i fotballgruppa.
 • Utarbeide en årlig Fair Play-plan.
 • Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå.
 • Bistå styret, Sportslig Utvalg, arrangementskomiteer og administrativ leder i informasjon og kommunikasjon av Fair Play-arbeidet i Fotballgruppen.
 • Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene
 • Fotballgruppas ansvarlige for arbeidet med Fair Play
 • Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet


Oppgaver

 • Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter.
 • Forankring av Fair Play i styret.
 • Forankring av Fair Play i Sportslig Utvalg.
 • Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter / laglederforum
 • Opplæring innen Fair Play på seksjons-, lags- og trener- / lagleder- / spillernivå
 • Fair Play-plan


Interne kanaler

 • Via styre, sportslig koordinator og fotballgruppas informasjonsansvarlige kommunisere Fair Play aktiviteter, planer og arbeid.

Grensesnitt/hvem Fair Play ansvarlig samarbeider mest med:

 • Informasjonsansvarlig
 • Markedsansvarlig
 • Arrangementsansvarlig
 • Administrativ leder
 • Lagledere / Trenere
 • Forbund
 • Krets


Det henvises ellers til egen side om Fair Play

Kvalitetsklubbansvarlig:


Personen sitter i styret og har kvalitetsklubbkonseptet som eneste oppgave

 • Personen sitter i styret og har kvalitetsklubbkonseptet som eneste oppgave
 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding


Frivillighetskontakt:

 • Arbeide tett med de andre rollene mot skoleringsplaner
 • Ha oversikt over de frivillige i klubben med informasjon verv/roller, formell/uformellkompetanse og kontaktopplysninger.
 • Kvalitetssikre klubbens jobb med registrering av roller i FIKS
 • Ha oversikt over relevante kurs og samlinger i regi av NFF og andre.
 • Kartlegge behov, rekruttere inn nye og beholde frivillige i nært samarbeid med valgkomiteen.
 • Være en pådriver i å bygge et godt miljø for de frivillige.
 • Implementere klubbens plan for de frivillige
 • Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben.
 • Bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige. Denne personen bør sitte i styret.


Rekrutteringsansvarlig - oppgaver

 • Levere ut informasjon om oppstart for 6 åringene i alle barnehager i Spjelkavik området i løpet av mars. 
 • Nyhetssak på hjemmesiden, instagram og facebook i løpet av mars, reminder når det nærmer seg oppstart.
 • Avholde foreldremøte i forkant av første trening, se mal. 
 • Oppfølging av lagleder første perioden for å sikre at lagleder kommer inn i rollen og får en god start.